Green Infrastructure Amman Valley – Consultancy Opportunity

Green Infrastructure Amman Valley

Consultant Opportunity

Cwmaman Town Council invite consultants within the relevant specialised fields to submit quotations for the delivery of works under the “Green Infrastructure Amman Valley” project as funded by the Welsh Assembly Government and delivered by Cwmaman Town Council.

Expressions of Interest should be made, via email, to Robert Venus (Community Development Officer) on [email protected]

All quotation documents, schedules of work and specifications will then be provided by return email.
All completed quotations, along with required documents, must be submitted by 5pm on the 10th of February 2020 via email to Robert Venus.
All signature sheets should be returned in hardcopy via post to:

Rob Venus
Cwmaman Town Council
Cwmaman Community Centre
High Street
Glanamman
SA18 1DX

Telephone enquiries and discussions are welcomed upon request included within the Expression of Interest email to Rob Venus. Calls will then be made to all parties before the end of day on the 7th of February 2020

Seilwaith Gwyrdd Dyffryn Aman

Cyfle Ymgynghorydd

Mae Cyngor Tref Cwmaman yn gwahodd ymgynghorwyr o fewn y meysydd arbenigol perthnasol i gyflwyno dyfynbrisiau ar gyfer cyflawni gwaith o dan y prosiect “Seilwaith Gwyrdd Dyffryn Aman” fel y'i hariannir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a'i gyflwyno gan Gyngor Tref Cwmaman.

Dylid mynegi diddordeb, trwy e-bost, at Robert Venus (Swyddog Datblygu Cymunedol) ar [email protected]

Yna darperir yr holl ddogfennau dyfynbris, atodlenni gwaith a manylebau trwy e-bost dychwelyd.
Rhaid cyflwyno pob dyfynbris gorffenedig, ynghyd â'r dogfennau gofynnol, erbyn 5pm ar y 10fed o Chwefror 2020 trwy e-bost at Robert Venus.
Dylid dychwelyd pob taflen llofnod mewn copi caled trwy'r post i:

Rob Venus
Cyngor Tref Cwmaman
Canolfan Gymunedol Cwmaman
Stryd Fawr
Glanaman
SA18 1DX

Croesewir ymholiadau a thrafodaethau ffôn ar gais a gynhwysir yn yr e-bost Mynegiant o Ddiddordeb at Rob Venus. Yna bydd galwadau yn cael eu gwneud i bob parti cyn diwedd y dydd ar y 7fed o Chwefror 2020.